Westec Sweden informerar
om detta med nya kameralagen
Denna sammanställning som är inhämtad via datainspektionen
och vi rekommenderar att för Er som vill hålla er helt
uppdaterade – inhämta information via:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kameraovervakningslagen/#about

 

Om kameraövervakning

Nya regler för kamerabevakning
Reglerna för kamerabevakning kommer att ändras i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen börjar gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

 

Privata verksamheter måste följa dataskyddsförordningen

Privat verksamhet behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Gör en intresseavvägning

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Följa hela dataskyddsförordningen

Ni måste följa hela dataskyddsförordningen.Om ni inte följer reglerna kan ni behöva betala sanktionsavgifter.

Lär dig därför om hela dataskyddsförordningen, till exempel om grundläggande principer, personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning.
Krav på tillstånd för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Vilka behöver tillstånd?

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt den nya kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik.
Platser dit allmänheten inte har tillträde får ni bevaka utan tillstånd, men ni måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.
Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:
• Myndigheter

• Privata skolor

• Privat hälso- och sjukvård

• Kollektivtrafiksbolag
Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd efter 25 maj 2018:
• banker

• butiker

• privata parkeringshus

• jägare som vill ha åtelkameror

• privatpersoner

Myndigheters befintliga tillstånd fortsätter gälla även efter 25 maj 2018

Om ni är en myndighet, eller utför en uppgift av allmänt intresse, och redan har ett kameratillstånd så gäller det även efter 25 maj. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.
Inga tillstånd kan utfärdas mellan 25 maj och 1 augusti

Fram till 25 maj 2018 är det länsstyrelserna som har ansvar för att utfärda kameratillstånd. När dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj kan länsstyrelserna inte längre utfärda några tillstånd eftersom det är Datainspektionen som är ansvarig för att se till att dataskyddsförordningen följs.
Men dataskyddsförordningen ensam tillåter inte att vi utfärdar tillstånd. Det behövs också en nationell lag, och den nya kamerabevakningslagen börjar gälla först 1 augusti. Därför kan vi inte utfärda kameratillstånd förrän den nya kamerabevakningslagen börjar gälla.
Datainspektionen kommer att kunna börja utfärda nya tillstånd från och med 1 augusti 2018. Mellan 25 maj och 1 augusti kan myndigheter kamerabevaka om de följer reglerna i dataskyddsförordningen.

 

Regler för polisen och andra som arbetar med brottsbekämpning

Andra regler gäller för polisen och andra som utför uppgifter inom brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet

När polisen och andra myndigheter utför sina uppgifter inom bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet omfattas ni inte av reglerna i dataskyddsförordningen. Ni ska därför följa reglerna i kameraövervakningslagen tills den lagen upphävs.
Fram till 1 augusti 2018 ska ni ansöka hos länsstyrelsen om ni behöver nya tillstånd för att kameraövervaka. Efter den 1 augusti ska ni ansöka om tillstånd hos Datainspektionen.

 
Söka tillstånd efter 1 augusti 2018
Den som behöver ansöka om tillstånd för kamerabevakning efter den 1 augusti 2018 kommer att kunna göra det här på Datainspektionens webbplats. Vi kommer att ta fram en e-tjänst för detta. Exakt när den kommer att kunna användas är ännu oklart.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige
I och med de nya dataskyddsreglerna börjar gälla, så har Datainspektionen ansvar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige.

 

Högre krav på att informera
Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om
• vilka ni är som kamerabevakar

• kontaktuppgifter till er

• kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant
Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:
• ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.

• rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.

• hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.

• vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
• att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.
Även följande måste framgå om det gäller för er:
• Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.

• Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.

• Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet.

• Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land.

• Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

 

Privatpersoners kamerabevakning
När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att
• kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde

• du kamerabevakar i egenskap av privatperson

• bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll
För att kunna bedöma om övervakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kameraövervakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i kamerabevakningslagen.
I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför kameraövervakningslagen under förutsättning att undantaget för privat kameraövervakning är tillämpligt.

 

Se detta som en startinformation som kan komma att uppdateras efterhand via DATA-inspektionen. Och vi rekommenderar att uppdatera er information efterhand så rätt information finns
Självfallet så hjälper vi våra kunder att hålla denna information aktuell

Mvh
John Westin