Högre krav på att informera
Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om
vilka ni är som kamerabevakar : kc24larm

kontaktuppgifter till er : Info@kc24larm.se

• kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant
Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar :
• förhindrar att personer tar sig in på området : skadegörelse/stöld /inbrott stora värden lagras på innergården

rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka:
• Förebygga och utreda brott

hur länge ni kommer att lagra uppgifterna:
• 5 dagar
• Vid händelse exempelvis: olaga intrång,skadegörelse,inbrott,stöld sparas händelsen ner och låses in i kassaskåp.

vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter:
bevis överlämnas till polis

att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal:
• dom kan vända sig till Datainspektionen

Även följande måste framgå om det gäller för er:
Om ni stödjer er på intresseavvägning:
vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat:
• För att förebygga brott/skadegörelse/inbrott/stöld måste kameraövervakning ske , det finns också mycket stora värden som finns på innergården

• Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag. •

Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet:
Polisen i syfte som bevis/utredning av brott

Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land. • Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande:
• Nej